கவிதைகள்

1. ரயில் சித்திரவதை – கவிஞர் பி.அமல்ராஜ்

2. மூன்றாம் ஒருவன் – கவிஞர் மன்னூரான் ஷிஹார்

3. புறக்கணிப்பு – கவிஞர் மன்னார் அமுதன்

4. புதினங்கள்.. – கவிஞர் பி.அமல்ராஜ்

5. காலம் அவளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது… கவி.வேலணையூர் தாஸ்

6. அந்த ஒருவன்… — மன்னார் அமுதன்

7. நீயில்லாத மழைக்காலம்.. – கவிஞர் தி.திருக்குமரன்

8. கமராவும் கற்பனையும் – கவிஞர் மன்னூரான் ஷிஹார்

9. தமிழாய்… தமிழுக்காய் – மன்னார் அமுதன்

10. மூத்த மகன் – மன்னார் அமுதன்