ஹைக்கூ

காட்டை வேட்டையாடினான்
மனிதன் மடிந்தது
விலங்கு..

தமிழ் தாயின் மகள்
வாயிலே நூழைந்த
வார்த்தை மம்மி…\

தரை நோக்கிய பெண்
தலை நிமிந்தாள்
தரணியாண்டாள்.

சரித்திரப் புத்தகத்தில்
விசித்திரம் படைக்கும்
சித்திரைப் பாவைகள்.

மடிப்புச் சேலையில்
மளிங்கிய
மங்கை
மடிக்கணினியிலே
மூழ்கியதோ விந்தை

கவிக்குயில் ஆர் எஸ் கலா
இலங்கை தளவாய்