தோசை

தோசை நல்ல தோசை
அம்மா சுட்ட தோசை

தின்னத் தின்ன ஆசை
கோவிலிலே பூசை

உழுந்தும் மாவும் சேர்த்து
அம்மா சுட்ட தோசை

சுவை நிறைந்த தோசை
சுடச்சுடவே தின்போம்

அப்பாவுக்கு ஐந்து
அக்காவுக்கு மூன்று

எனக்கு மட்டும் இரண்டு
எல்லாம் சேர்த்து பத்து
— கவிஞர் கலாபூஷணம் . மன்னார் அமுது