கவிஞர் அமலின் வரிகளில் — காற்றிலே பாடல்

Song Name : Kaatrile
Movie : Sakkaram
Music : Praneev
Vocal : Pratheep
Direction : Shamithan
Lyrics : Poet Amalraj Francis