கட்டுக்கரைத் தொல்லியல் ஆய்வுகள் – பேரா.ப.புஷ்பரட்ணம்

புகைபடர்ந்த வட இலங்கையின் பூர்வீக வரலாற்றிற்கு புது வழிகாட்டப் புறப்பட்டிருக்கும் கட்டுக்கரைத் தொல்லியல் ஆய்வுகள்

பேராசிரியர் ப.புஷ்பரட்ணம்
தொல்லியல் இணைப்பாளர்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்அவர்களினால்  28-12-2016 ஆம் திகதியிடப்பட்ட புதன் வீரகேசரியில்  எழுதப்பட்ட இக்கட்டுரை காலத்தின் தேவை கருதி இங்கு ஆவணப்படுத்தப்படுகிறது.

கீழே உள்ள இணைப்புகளைச் சொடுக்கி கட்டுரையைப் பெரிதாக்கி வாசிக்கலாம்.

இணைப்பு1: தலைப்பு
https://drive.google.com/file/d/0ByxoVctnIp84SFJBY2ZFZnpwSVk/view?usp=sharing

இணைப்பு2:

https://drive.google.com/file/d/0ByxoVctnIp84dGJRT3hHWC1BR0E/view?usp=sharing

இணைப்பு3:

https://drive.google.com/file/d/0ByxoVctnIp84WjVOMU9KbmlNajQ/view?usp=sharing

இணைப்பு4:

https://drive.google.com/file/d/0ByxoVctnIp84SFNRRmhwUkowRGc/view?usp=sharing

இணைப்பு5:

https://drive.google.com/file/d/0ByxoVctnIp84NXhDamFvWDdmMnc/view?usp=sharing