கவனம் – குறும்பட முன்னோட்டம்

வல்லூறு, வேகம்… இன்னபிற சிறப்பான குறுப்படங்களின் இயக்குனரான அ.நிசாந்தனின் நெறியாழ்கையில் விரைவில் வெளிவர இருக்கிறது…. “ கவனம் ” குறுந்திரைப்படம்